Inkoopvoorwaarden

Download de Inkoopvoorwaarden als PDF

Versie maart 2023

 

1. DEFINITIES

1.1       In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bestelling:
De opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van Leverancier door Van der Valk.

Van der Valk:
De betrokken entiteit behorende tot dan wel gelieerd aan het Van der Valk concern.

Leverancier:
De wederpartij van Van der Valk.

Levering:
Voldoen aan de overeenkomst, in de zin van de levering (feitelijke in bezit stellen) van de zaak, het verrichten van de dienst, het tot stand brengen van het werk.

Offerte:
Het schriftelijke aanbod om Product te leveren.

Partijen:
Van der Valk en Leverancier tezamen.

Product:
Zaken en/of diensten en/of werken die conform een Bestelling (dienen te) worden geleverd.

Private Label Producten:
Product op Private label, inclusief de bijbehorende artikelen, stukken, recepten en overige informatiedragers die op exclusieve basis voor Centraal Magazijn worden ontwikkeld en/of geproduceerd.

Overeenkomst:
Iedere rechtsverhouding waaronder overeenkomst en verbintenis (ook die uit de wet) tussen Van der Valk  en een Leverancier en/of betrokken derde, inclusief alle wijzigingen en/of aanvullingen daarop.

Schriftelijk:
Iedere communicatie in schrift, inclusief elektronisch/digitaal dataverkeer, zoals per e-mail, sms.

Voorwaarden:
Deze algemene inkoopvoorwaarden.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1       Van der Valk handelt uitsluitend onder toepasselijkheid van de Voorwaarden. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Offertes en Overeenkomsten inclusief de uitvoering daarvan waarbij Van der Valk betrokken is

2.2       Afwijking van de Voorwaarden kan alleen voor zover dat uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen wordt overeengekomen en geldt slechts met betrekking tot de betreffende Overeenkomst.

2.3       Algemene voorwaarden van Leverancier, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.

 

3. OFFERTES

3.1       Iedere aanvraag van Van der Valk geldt slechts als een uitnodiging aan Leverancier tot het uitbrengen van een aanbod. Gemaakte kosten voor het uitbrengen van een aanbod komen voor rekening van Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ook de kosten van prijsopgaven, monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen zijn voor rekening Leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.2       Een Offerte heeft het karakter van een onherroepelijk aanbod en heeft een geldigheidsduur van ten minste 30 kalenderdagen na ontvangst van de Offerte door Van der Valk.  

3.3       Leverancier is ten alle tijden verplicht om Van der Valk  te informeren over (aanstaande) prijsverlagingen, ook voordat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

 

4. BESTELLINGEN

4.1       Een Overeenkomst komt tot stand met de schriftelijke aanvaarding van een Offerte door Van der Valk.

4.2       Ingeval door Van der Valk een schriftelijke Bestelling wordt geplaatst bij Leverancier, zorgt Leverancier voor bestelbevestiging met daarin datum van leveren, product naam, product nummer, aantallen, THT van de te leveren producten.

 

5. WIJZIGINGEN

5.1       Wijzigingen, uitbreidingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

5.2       Van der Valk is gerechtigd wijzigingen in omvang of hoedanigheid van de Bestelling te verzoeken.  Leverancier zal binnen drie (3) werkdagen Van der Valk schriftelijk informeren of de wijziging akkoord is en wat de eventuele gevolgen zijn voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering. Indien Leverancier niet binnen voormelde termijn reageert, wordt de wijziging geacht aanvaard te zijn waarbij een evenredige vermindering of vermeerdering van de (stuks)prijs geldt.

5.3       Leverancier is verplicht medewerking te verlenen aan ieder redelijk voorstel van Van der Valk tot wijziging.

 

6. LEVERING

6.1       Levering vindt plaats op de door Van der Valk aangegeven plaats, en tijd en op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn in de overeengekomen vorm, hoeveelheid, specificaties, verpakking, kwaliteit en temperatuur.

6.2       Het tijdstip van levering conform het bepaalde in artikel 6.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.3       Indien Leverancier weet of behoort te weten dat hij de Bestelling niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan leveren, zal hij Van der Valk hieromtrent onverwijld schriftelijk informeren, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.

6.4       Indien Leverancier niet volgens het gestelde in artikel 6.1 levert, verbeurt Leverancier onverwijld een boete van tien procent (10%) van de totale prijs van de Bestelling per kalenderdag dat Leverancier te laat levert, onverminderd het recht van Van der Valk op vergoeding door de Leverancier van de daadwerkelijke directe en indirecte schade en/of nakoming en/of ontbinding, in voorkomend geval zijn dus zowel de boete als de schadevergoeding verschuldigd.

6.5       In aanvulling op artikel 6.4 heeft Van der Valk het recht om de Levering door een derde uit te laten voeren, zulks onverminderd het recht op vergoeding van schade en verbeurde boetes die op grond van artikel 6.4 op het moment van inroepen van dit recht reeds zijn verbeurd.

6.6       Leverancier is verantwoordelijk voor zorgvuldige verpakking en transport van de Producten, conform de geldende wettelijke voorschriften en eventuele aanvullende voorschriften van Van der Valk, zodat zij de plaats van bestemming in goede staat bereiken. Indien van toepassing neemt Leverancier bij de Levering maatregelen om de voedselveiligheid te waarborgen. Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met ondeugdelijke verpakking of transport.

6.7       Indien Van der Valk oordeelt dat Producten door ondeugdelijke verpakking en/of transport zodanig beschadigd en/of onbruikbaar zijn dat deze niet kunnen worden gebruikt c.q. (door)verkocht, worden de Producten geacht niet te zijn geaccepteerd en geldt het bepaalde in artikel 8.3.

6.8       Leverancier dient het Product te leveren voorzien van een duidelijk zichtbare pakbon, verzendadvies en/of kopiefactuur waarop wordt vermeld: naam en adres Leverancier, inkoopordernummer, netto gewicht, item/artikelnummer(s), omschrijving, aantal, factuurwaarde, btw-nummer van leverancier, wijze van vervoer en afleverlocatie.

6.9       Leverancier zal (leen)emballage binnen vijf (5) werkdagen na verzoek Van der Valk voor rekening en risico Leverancier (doen) ophalen, op straffe van een boete van EUR 500,- voor iedere kalenderdag dat Leverancier de (leen)emballage voormelde termijn schendt, met een maximum van EUR 5000,-. Pallets kunnen te allen tijde worden omgeruild tijdens levering en komen evenals (leen)emballage nimmer voor rekening Van der Valk.

6.10     Deelleveringen zijn slechts na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van Van der Valk toegestaan.

6.11     Kosten van levering zijn voor Leverancier.

 

7. KEURING

7.1       Van der Valk is gerechtigd te allen tijde keuring, controle en/of beproeving van het Product te (doen) uitvoeren zowel voorafgaand als na de Levering. Leverancier verleent hiertoe, op eerste verzoek, toegang tot de plaatsen waar het Product wordt geproduceerd en verleent kosteloos medewerking aan de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor haar rekening proactief de benodigde documentatie en informatie. 

 

8. ACCEPTATIE

8.1       Binnen tien (10) werkdagen na Levering zal Van der Valk het Product inspecteren om vast te stellen of het Product voldoen aan hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Van der Valk Magazijn zal Leverancier binnen vijf (5) werkdagen na afloop van deze termijn informeren of het Product al dan niet is geaccepteerd,  bij gebreke waarvan het Product wordt geacht te zijn geaccepteerd. Aftekenen “voor ontvangst” heeft uitsluitend betrekking op schijnbare uiterlijke staat en geldt nimmer als acceptatie van de Levering.

8.2       Van der Valk verkrijgt de eigendom van het Product op het moment van de Levering.

8.3       Het risico ter zake niet-geaccepteerd Product blijft bij Leverancier. Onverminderd het bepaalde in art. 6 lid 4 en lid 5  en onverminderd het recht van Van der Valk de Overeenkomst te beëindigen/ontbinden, zal Leverancier niet geaccepteerd Product op eerste verzoek direct herstellen of vervangen.

 

9. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING

9.1       De prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle andere belastingen, accijnzen, heffingen en overige kosten zoals kosten voor opslag, verpakking, import, export, vervoer, administratie en verzending.

9.2       De overeengekomen prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden alsmede de wijze waarop deze plaatsvindt.

9.3       Facturen dienen in PDF-format per e-mail te worden gezonden aan het opgegeven e-mailadres, dienen te voldoen aan de fiscale wetgeving (naam, adres, BTW nr Leverancier/ factuur- datum & nr / naam, adres, Van der Valk / hoeveelheid en soort geleverde goederen / datum levering ) en dienen voorts te vermelden: netto gewicht; met Van der Valk inkoopordernummer en afleverlocatie.

9.4       Van der Valk zal onbetwiste facturen voldoen binnen 30 kalenderdagen na acceptatie van de Levering en ontvangst van de desbetreffende factuur inclusief bijbehorende specificaties van de Producten, voormelde 30-dagen-termijn vangt aan als al het voornoemde is ontvangen.

Indien een termijn-gebonden-betalingskorting is overeengekomen zal Van der Valk een onbetwiste factuur betalen binnen de overeengekomen termijn. Bij betwiste facturen blijft het recht van termijn gebonden betalingskorting in stand ondanks dat de 30-dagen-termijn wordt overschreden.

9.5       Betaling houdt geen acceptatie van de Levering in en doet geen afbreuk aan de rechten van Van der Valk op nakoming e.d.

9.6       Van der Valk is gerechtigd eventuele schadevergoedingen, kosten, onkosten (waaronder boetes) en openstaande facturen van Van der Valk aan Leverancier te verrekenen met facturen van Leverancier.

Hieronder vallen ook de kosten die voortvloeien aan ureninzet door betwiste facturen.

9.7       Indien Van der Valk haar betalingsverplichtingen niet nakomt, zal dat niet tot een verhoging van de prijs (onder wat voor titel dan ook) leiden die hoger is dan de gewone wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, er geldt in dezen dus een afwijkende rentevoet als bedoeld in artikel 6:119a BW en een gefixeerde schadevergoeding.

9.8       Leverancier verstrekt jaarlijks -of na elke door Van der Valk aanvaarde prijswijziging- de prijscouranten met vermelding van de overeengekomen prijzen aan Van der Valk.

 

10. DERDEN

10.1     Het is Leverancier niet toegestaan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Valk. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

10.2     Leverancier blijft steeds volledig verantwoordelijk, aansprakelijk en draagplichtig met betrekking tot nakoming van de Overeenkomst door de derde, terwijl ook de derde gebonden is aan de Voorwaarden en Leverancier Van der Valk vrijwaart ter zake aanspraken van de derde jegens Van der Valk op welke rechtsgrond dan ook.

 

11. KWALITEIT EN GARANTIE

11.1     Leverancier garandeert dat het Product is zoals overeengekomen en geschikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Voorts staat Leverancier er voor in dat het Product te allen tijde van overeengekomen kwaliteit is, geen gebreken vertoont en voldoet aan de toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zoals die ter zake voedsel en waren, veiligheid, gezondheid en milieu.

11.2     Indien het Product geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan het bepaalde in artikel 11.1, is Leverancier van rechtswege in verzuim. Van der Valk is alsdan niet gehouden het Product te accepteren en geldt het bepaalde in artikel 6 leden 4 en 5. Indien Van der Valk een gebrek constateert na acceptatie van het Product, dient Leverancier op eerste verzoek van Van der Valk het Product voor rekening en risico van Leverancier terug te halen. Leverancier is (onverminderd het bepaalde in art. 6 leden 4 en 5) ook aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade (inclusief terugbetalingskosten en winstderving) die Van der Valk lijdt.

 

12. KETENAANSPRAKELIJKHEID

12.1     Leverancier is volledig aansprakelijk, verantwoordelijk en draagplichtig ter zake de afdracht van alle directe en indirecte belastingen, heffingen, sociale verzekeringspremies en alle soortgelijke premies en overige betalingen en vrijwaart Van der Valk voor aanspraken van derden voor betaling van voormelde toeslagen/premies of boetes opgelegd door enige bevoegde autoriteit in verband met het niet (doen) nakomen van enige verplichting voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijk, de Wet arbeid vreemdelingen en/of andere wet- en regelgeving.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1     Leverancier is aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die Van der Valk lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst.

13.2     Leverancier vrijwaart Van der Valk voor vorderingen van een derden die direct of indirect het gevolg zijn van een gebrek in een geleverd Product en/of een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en/of een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derden.

13.3     Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Valk, is Van der Valk niet aansprakelijk voor enige schade van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden. Voormelde beperking geldt zowel de vordering tot schadevergoeding op grond van toerekenbare niet nakoming als schadevergoeding op grond van verbintenis uit de wet. In het geval dat de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid als bepaald in de voorgaande zin geen stand mocht houden, om andere reden dan opzet/grove schuld, blijft iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uitgesloten en geldt ter zake directe dat die vergoed wordt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Van der Valk wordt uitbetaald en in geval de schade niet door voormelde verzekering wordt gedekt, tot het factuurbedrag van de desbetreffende transactie.

13.4     Leverancier zal zijn aansprakelijkheidsrisico’s onder een Overeenkomst -zulks in de meest ruime zin- voor eigen rekening en risico voldoende verzekeren en verzekerd houden, overeenkomstig hetgeen geschikt en gebruikelijk is in de betreffende branche. Leverancier zal op verzoek van Van der Valk de desbetreffende verzekeringspolis en bewijs van premiebetaling ter inzage verstrekken.

 

14. EXCLUSIVITEITSVERKLARING

14.1     Leverancier garandeert dat zogenaamde Private Label Producten op exclusieve basis voor Van der Valk worden ontwikkeld en/of geproduceerd en op exclusieve basis aan Van der Valk zullen worden geleverd.

14.2     Van der Valk is gerechtigd tot alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de Private Label Producten, inclusief het merkrecht, octrooirecht, modelrecht en/of auteursrecht ter zake de Private Label Producten. Voor zover vereist gelden de Voorwaarden als akte om een eventuele overgang van voormelde rechten te bewerkstelligen. Desalniettemin zal Leverancier op eerste verzoek van Van der Valk (exploitatie)rechten op de Private Label Producten, de recepten uitdrukkelijk daaronder begrepen aan Van der Valk overdragen. Leverancier zal voorts zonder enige vergoeding alle ontwerpproducten en overige bij hem in bezit zijnde stukken aan Van der Valk overdragen.

14.3     Het is Leverancier niet toegestaan om op wat voor manier dan ook inbreuk te maken op de (intellectuele) eigendomsrechten op de private label Producten van Van der Valk en Leverancier staat er voor in dat derde(n) die in opdracht van Leverancier met de ontwikkeling, productie en levering betrokken zijn dit eveneens niet doen.

14.4     Indien de Leverancier van Private Label Producten een receptuur gebruikt waartoe Van der Valk gerechtigd is, garandeert Leverancier dat de receptuur enkel zal worden gebruikt voor bereiding van de Producten eventuele rechten op een tijdens het gebruik ontstane variant komen toe aan Van der Valk, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. Leverancier verklaart en garandeert voorts dat de receptuur op geen enkele wijze aan derden zal worden geopenbaard.

14.5     Indien Leverancier in strijd handelt met enige verplichting in artikel 14, verbeurt hij van rechtswege een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000 onverminderd het recht van Van der Valk op vergoeding van de daadwerkelijke schade en/of nakoming en/of ontbinding, de boete is dus verschuldigd naast de schadevergoeding.

 

15. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

15.1     Leverancier garandeert dat het Product geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten etc. en dat Leverancier gerechtigd is het Product aan Van der Valk te leveren voor het beoogde gebruik.

15.2     Leverancier vrijwaart Van der Valk voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuken als bedoeld in het voorgaande lid.

 

16. BEËINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST

16.1     Van der Valk is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

  1. Leverancier niet uiterlijk vijf (5) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling een tekortkoming in de nakoming heeft hersteld;
  2. Leverancier door overmacht ex artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek verplichtingen niet nakomt en deze periode van overmacht langer duurt dan twee (2) weken.

Indien Van der Valk gebruik maakt van haar recht tot ontbinding is Leverancier verplicht alle schade die Van der Valk lijdt door de desbetreffende tekortkoming en/of ontbinding te vergoeden. 

16.2     Onverminderd alle andere rechten of vorderingen, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  1. de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend;
  3. het bedrijf van de andere Partij wordt geliquideerd.

16.3     Ontbinding onder dit artikel geschiedt bij aangetekende brief aan de andere Partij.

16.4     Indien een Overeenkomst aangemerkt dient te worden als een duurovereenkomst, is Van der Valk gerechtigd, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

 

17. DIVERSEN

17.1     Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en verbintenissen die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

17.2     Alle geschillen tussen Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

17.3     Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.

17.4     Waar in deze Algemene Voorwaarden enkelvoud wordt vermeld wordt ook het meervoud bedoeld en v.v. hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mannelijk en vrouwelijk, het voorgaande geldt ook waar het om Definities gaat.

17.5     De Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van werknemers van Van der Valk en door Van der Valk ingeschakelde derden zoals ZZP-ers.