THE PIONEERS SERIES with character

Voor elke zoon en dochter straks een eigen zaak. Zo hadden Martinus en Rie van der Valk het voor hun gezin bedacht, nadat ze in 1939 in Voorschoten hun eerste restaurant waren begonnen. Die wens is voor negen van hun elf kinderen uitgekomen enhoe! Maar behalve een snelgroeiende hotel- en restaurant[1]keten viel er nog wat extra’s voor ze te verdelen. Ieder voor zich kregen ze bij hun geboorte namelijk óók een aantal karaktereigenschappen van Martinus en Rie mee.

Für jeden Sohn und jede Tochter einen eigenen Betrieb. Genau das hatten Martinus und Rie van der Valk vor Augen, als sie im Jahr 1939 in Voorschoten ihr erstes Restaurant eröffneten. Dieser Wunsch ging für neun ihrer elf Kinder in Erfüllung, und wie! Doch abgesehen von einer rasant wachsenden Hotel und Restaurantkette gab es noch etwas ganz Besonders für die Kinder. Jeder der Nachkömmlinge erbte bei seiner Geburt nämlich auch eine Reihe der Charaktereigenschaften von Martinus und Rie.

Plus tard, un propre établissement pour chaque fils et fille : c'est ce que Martinus et Rie van der Valk avaient prévu pour leur famille, après avoir ouvert leur premier restaurant à Voorschoten en 1939. Pour neuf de leurs onze enfants, ce souhait s'est réalisé, et comment ! Mais une chaîne hôtelière à croissance rapide n'a pas été la seule chose qu'ils ont eu à se partager. En effet, à leur naissance, ils ont également hérité de certains traits de caractère de Martinus et de Rie.

NEGEN PERSOONLIJKHEDEN
Bep, Ina, Klaas, Cees, Gerrit, Arie, Martin, An en Til van der Valk erfden allen het zakelijk vernuft, het temperament en ook de eigenzinnigheid van hun ouders. Toch zijn ze in hun latere leven ook tot heel verschillende persoonlijkheden uitgegroeid. Hun eigen (klein)kinderen kunnen er gemakkelijk uren over vol praten. Wat ze dan ook graag deden toen Andre Koopman van wijnimporteur LFE bij hen aanklopte met het idee voor The Pioneers Series.

NEUN PERSÖNLICHKEITEN
Bep, Ina, Klaas, Cees, Gerrit, Arie, Martin, An und Til van der Valk bekamen alle den Geschäftsgeist, das Temperament und auch die Eigensinnigkeit ihrer Eltern mit auf den Weg. Dennoch entwickelten sie sich im späteren Leben zu völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ihre eigenen Kinder und Enkel können stundenlang Anekdoten dazu erzählen. Und genau das taten sie, als Andre Koopman vom Weinimporteur LFE bei ihnen mit der Idee für The Pioneers Series anklopfte.

NEUF PERSONNALITÉS DIFFÉRENTES
Bep, Ina, Klaas, Cees, Gerrit, Arie, Martin, An et Til van der Valk ont tous hérité de l'esprit d'entreprise, du tempérament et de l'obstination de leurs parents. Et pourtant, en vieillissant, ils ont tous développé des personnalités très différentes. Leurs enfants et petits-enfants peuvent facilement en parler pendant des heures. C'est ce qu'ils ont volontiers fait lorsqu'Andre Koopman, de l'importateur de vins LFE, est venu leur parler de l'idée de The Pioneers Series.

 

IEDERE VAN DER VALK PIONIER EEN EIGEN WIJN
Onder die naam introduceren Van der Valk en LFE een selectie van negen bijzondere ‘familie’-wijnen. Elke wijn draagt de naam van een Van der Valk-pionier die in de vorige eeuw in de voetsporen van vader Martinus en moeder Rie trad. “In toegankelijkheid, smaak en druivensoort refereert iedere wijn ook aan de specifieke karaktertrekken van een van die negen kinderen”, zo licht Andre Koopman toe.

FÜR JEDEN VAN DER VALK-PIONIER EINEN EIGENEN WEIN
 Unter diesem Namen führten Van der Valk und LFE eine Auswahl aus neun besonderen „Familien“-Weinen ein. Jeder Wein trägt den Namen eines Van der Valk-Pioniers, der im letzten Jahrhundert in die Fußstapfen von Vater Martinus und Mutter Rie trat. „In Zugänglichkeit, Geschmack und Rebsorte bezieht sich jeder Wein auf die spezifischen Charakterzüge eines dieser neun Kinder“, erklärt uns Andre Koopman.

UN PROPRE VIN POUR CHAQUE PIONNIER VAN DER VALK
Sous ce nom, Van der Valk et LFE lancent une sélection de neuf vins « familiaux » exceptionnels. Chaque vin porte le nom d'un des pionniers Van der Valk qui a, au cours du siècle dernier, marché sur les traces de son père Martinus et de sa mère Rie. « En termes d'accessibilité, de goût et de cépage, chaque vin fait référence à des traits de caractère spécifiques de l'un des neuf enfants », explique Andre Koopman.

 

BIJPASSENDE MATCHES
Elke match kwam tot stand in nauw overleg met directe en aangetrouwde familieleden van Bep, Ina, Klaas, Cees, Gerrit, Arie, Martin, An en Til. En uiteraard hoorde daar ook een intensieve proeverij bij. “Alle familieleden die aan de selectie hebben bijgedragen, zijn razend enthousiast”, zegt vinoloog Arda van der Valk, die schoonvader Cees (‘trouw, rechtdoorzee, galant’) met een bijpassende Syrah matchte. “De combinaties klopten steeds volledig.” Wijnen uit The Pioneers Series kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2022 worden besteld in alle Van der Valk-vestigingen.

PASSENDE MATCHES
 Jeder Match kam in enger Rücksprache mit direkten und angeheirateten Familienmitgliedern von Bep, Ina, Klaas, Cees, Gerrit, Arie, Martin, An und Til. zustande. Und dabei durfte natürlich eine ausgiebige Weinprobe nicht fehlen. „Alle Familienmitglieder, die einen Beitrag zu dieser Auswahl geleistet haben, sind hellauf begeistert“, erzählt Önologin Arda van der Valk, die ihren Schwiegervater Cees („treu, geradeheraus, galant“) mit dem passenden Syrah matchte. „Die Kombinationen passen immer perfekt.“ Die Weine aus The Pioneers Series können ab dem ersten Quartal 2022 in allen Van der Valk-Häusern bestellt werden.

PARFAITES CORRESPONDANCES
Chaque correspondance s'est faite en étroite concertation avec des membres de la famille, parents directs ou par alliance, Bep, Ina, Klaas, Cees, Gerrit, Arie, Martin, An et Til. La sélection a bien sûr aussi été basée sur une séance de dégustation intensive. « Tous les membres de la famille qui ont contribué à la sélection sont très enthousiastes », déclare l'œnologue Arda van der Valk, qui a associé son beau-père Cees (fidèle, franc et galant) à un Syrah correspondant. « Les combinaisons étaient chaque fois parfaites. » Les vins de la sélection The Pioneers Series pourront être commandés dans tous les établissements Van der Valk à partir du prem